Recents

13
אהבה - אתר האהבה הישראלי LOVE - ISRAELI LOVESITE
lovesite.co.il
23
רהיטים מעץ מלא | פינות אוכל | מיטות מעוצבות - יעקב טוינה
jacobtwena.co.il
34
הלוואות לעסקים | משפחה עסקית
family-biz.co.il
23
מוריה לאמעי - ייעוץ מיני, ייעוץ זוגי , מטפלת NLP , טיפול ריגשי, תת המודע , פחד מסקס , טיפול בשפיכה מהירה, אורגזמה נשית, טיפול בטראומה מינית
morialamay.com
39
NIR NAGAR - נגר ניר - ניר נגר - NAGAR NIR - COMPUTER TECHNICIAN TIER 3 - MCSE - RHCE - MCPD - DOT.NET - C# - JAVA - PHP - HTML - SEO
nirnagar.com
33
לב דוג חנות ציוד לחיות המחמד אוכל לכלבים אוכל לחתולים | נתניה שכטרמן 26 09-8615040
lovedog.co.il
31
אינטרדייט - בניית אתרים | קידום אתרים |בניית אתר הכרויות
interdate-ltd.co.il

תנאים והתניות

תנאים והתניות תנאים והתניות אלה ("החוזה") מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין "המשתמש" המקבל את השירותים המתוארים במסמך זה לבין Webhit. הקפד להבין את תוכן הסכם זה. אם יש לך ספקות לגבי הזכויות והחובות שלך בנוגע לאימוץ הסכם זה, צור איתנו קשר או בקש תמיכה משפטית.

אם אינך מסכים עם עמדה כלשהי של הסכם זה, אינך רשאי להמשיך את תהליך הרישום או להשתמש בשירותים גם בהמשך.

1 שירותים
1.1 הגדרה "שירותים" מורכב טיפים המסופקים על ידי מנועי החיפוש השונים לשימוש נוסף שלהם בתכנון עבודה עם אתרי אינטרנט על אופטימיזציה טכנית בדף. https://seok.co.il/ (להלן "האתר"), הכולל כלים לניתוח בדף.
1.2שינויים אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים או את המפרטים של כל שירות לפי שיקול דעתנו, ללא הודעה מראש בכתב למשתמשים, על ידי החלפת טקסט של הסכם זה או תיאור של תוכניות התעריף ששולמו באתר או על ידי הודעה בכתב. כל שינוי יתבצע באופן מיידי, אלא אם צוין אחרת בהודעת השינויים. אם כל שינוי אינו מקובל עליך, עליך להפסיק את הקשר עם ספק השירות. המשך השימוש בשירותים לאחר הודעת השינוי שלנו פירושו קבלת החוזה במהדורה חדשה.
1.3 שירותים נוספים. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל הפונקציות החדשות אשר משפרות או משפרות את השירותים הנוכחיים, לרבות שחרור שירותים חדשים, אינן כפופות להסכם זה.
1.4הזכות להשתמש בשירותים. לפי הוראה זו, אנו מתירים שימוש בשירותים ובאתר אך ורק כאמור בהסכם זה ובאופן שנקבע באתר במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין האתר, התנאים של הסכם זה יגברו.כל שימוש בשירות שאינו מסופק בהסכם זה או בניגוד לתנאים של הסכם זה יביא להשעיית או לביטול הרישיון לשימוש בשירות לפי שיקול דעתנו.
1.5השעיה או הפסקה של מתן השירותים. על אף האמור או משתמע, אנו עשויים להשעות או להפסיק את כל השירותים או את כולם בכל עת, מבלי לגרוע מזכויות אחרות שנקבעו בהסכם זה. ההשעיה תיכנס לתוקף מיד עם קבלת ההודעה בכתב. ניתן גם להחיל השעיה או סיום כאמור, במידת הצורך, במערכות משפטיות ספציפיות, בכיוונים עסקיים או בכל דרך אחרת, או עבור לקוח ספציפי או קבוצת משתמשים. על אף האמור לעיל, אך ורק מתוך כבוד למשתמשים של שירותים בתשלום, כאשר מעשי, גיבויים של נתונים עד שלושים (30) ימים לאחר ההודעה על ההשעיה או סיום החשבון שלהם יכול להישמר עבור משתמשים אלה.
1.6שירותי צד שלישי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים, לרבות, בין היתר, ספקי אירוח, שירותי עיבוד נתונים, מידע, שירותי תקשורת ואנליזה, פרסום באינטרנט באתרים שונים, שירותי פרסום. במקרה של כל אחד מהשירותים הנ"ל מסופק לצדדים שלישיים, המשתמש עשוי להיות קשור לצדדים שלישיים אלה בתנאים מיוחדים. אנחנו לא אחראים על השירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים.

2 רישום וחשבונאות
2.1 שימוש בשירותים באפשרותך להשתמש בשירות כמשתמש רשום או כמשתמש לא רשום. עם זאת, אינך יכול להשתמש בשירותים גם כמשתמש רשום או לא רשום, אם לא הגעת לגיל הקבוע עבור התקשרות או אם אין לך את הסמכות לקבל את ההסכם.
2.2 קבלת שירותים. באמצעות השירותים, אתה מסכים לתנאים של הסכם זה ומאפשר לנו לקבל, לעבד, לאחסן, להשתמש ולהעביר את הנתונים האישיים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
2.3 חובות המשתמש. באמצעות השירותים, אתה מייצג ומבטיח כי (א) כל מידע הרישום שאתה מספק הוא מדויק ואמיתי; (ב) תשמור על הדיוק של מידע זה; (ג) אתה בן 18 לפחות ויש לך את ההזדמנות והסמכות להיכנס להסכם זה; וכן (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר חוקים או תקנות אחרים.
2.4הרשמה, חיוב. כדי להירשם כמשתמש, עליך ליצור חשבון באתר, לאחר הליך ההרשמה וההוראות הנדרשות. צור חשבון משתמש בחינם. עם זאת, כדי לקבל גישה לשירותים מסוימים בתשלום, יהיה עליך לספק פרטי תשלום. כמשתמש רשום, אתה מסכים להודיע לנו על כל שינוי בפרטי התשלום שלך באופן מיידי.
2.5 התחברות וסיסמה. אתה אחראי לשמירה על סודיות המידע הנחוצה כדי לגשת ולעבוד עם חשבון המשתמש שלך, כולל פרטי הכניסה, הסיסמה או שאלת האבטחה או הביטוי שלך, לפי הצורך.
2.6 חובות המשתמש אתה אחראי לכל הפעולות הבאות בנוגע לשימוש בשירות:
• שמירה על אבטחת החשבון שלך וכל הפעולות בחשבון שלך;
• שמירה על מידע מפורט על החשבון, כולל כתובת האימייל ופרטי התשלום ועדכון מידע זה ברגע שהוא השתנה;
• גישה לשירותים וכן תשלומים לצדדים שלישיים (לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט או זמן אוויר);
• רכישת ציוד הנדרש לגישה לשירותים.

2.7 אסור להשתמש. חל איסור מוחלט להשתמש בשירותים בכל אחת מהדרכים הבאות או עבור כל אחת מהמטרות הבאות:
• מטרות לא חוקיות. אינך יכול להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או לא מורשות, לרבות עם הפרת זכויות יוצרים או חוקים אחרים החלים עליך או החלים עליך.
• ללא התערבות. אתה לא יכול להשתמש בשירותים כדי לפגוע בשירותים. לא להוריד או להפיץ וירוסים או כל תוכניות הרסניות אחרות. ההגבלה בסעיף זה חלה על כל פעולה שמפריעה לפעולה רגילה או מנסה להפריע לפעולה הרגילה של השירותים, לרבות על ידי פריצה, מחיקה, הגדלה או שינוי של מגבלת השימוש בשירותים.
• נדרשת החלטה. לא ניתן לשכור, למכור מחדש ולהעניק רישיון משנה לשירותים של אתר האינטרנט שלנו ללא אישור מראש (למעט במקרים המאושרים על ידי תוכנית המנוי שלך בתשלום), להעתיק, להפיץ (כולל על ידי מסגרת של כל השירותים באתר האינטרנט), לשנות, לשפר לתרגם, להעתיק ולמכור. אל תבצע הידור, פירוק או ניסיון אחר להשיג את קוד המקור, להסיר, להסתיר או לשנות את מידע זכויות היוצרים. אל תבצע שינויים באתר אחר כך שמשתמשים אחרים ייקחו אותו כתשלום עבור השירותים של האתר https://www.seok.co.il/; אל תיתן גישה לצד שלישי.
• פניות. אתה מסכים לא להעביר יותר מ -10 בקשות בשנייה אחת מכתובת IP ייחודית אחת, לא יותר מ -10 בקשות בו-זמנית ממשתמש אחד, או לא יותר מ -2 בקשות לייצוא בו-זמנית.
• שאילתות אוטומטיות. כל הבקשות האוטומטיות נדחות.

2.8 גישה מיוחדת ובדיקה. אם אתה מוזמן או שיש לך גישה לבדיקת ביטא של כלים ומשאבים חדשים שאינם זמינים למשתמשים שלנו באופן כללי ("גירסת ביטא סגורה"), אין לצפות להמשך הזמינות של כלים ומשאבים חדשים אלה. כל גישה לבדיקת ביתא של כלים ומשאבים חדשים, במידת הצורך, מסופקת במקרה של הסכמתך לא לגלות מידע על הכלים והמשאבים החדשים, או על הניסיון שלך איתם לצדדים שלישיים.
2.9 קביעת פגישה. המשתמש אינו יכול להקצות, להעביר, להחליף כל אחת מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה או על חשבון המשתמש, אלא אם כן הוא אושר במפורש על ידי "המשותף". כל הפרה של המגבלות הנ"ל היא הבסיס לסיום מיידי של חשבון המשתמש. כדי לשנות את הגישה כחלק ממנוי חברות לשירותים, אנו עשויים לדרוש ממך להסביר בפירוט את השינויים בנסיבות שלך, יחד עם אישור העסקה ומידע סביר אחר ומסמכים רלוונטיים.
2.10 ביטול רישום. תוכל למחוק את החשבון בכל עת. לידיעתך, פעולה זו תמחק את כל הנתונים והמידע המאוחסנים בשרתים משותפים, וספק השירות לא יישא באחריות לאובדן נתונים זה. כל ההוצאות שתוקנו לפני ביטול הרישום לא יוחזרו.
2.11 סיום חוזה השירות. ספק השירות שומר לעצמו את הזכות להשבית כל חשבון משתמש עקב פעילות פוגעת או מזויפת, בשל אי עמידה בהסכם זה או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו.

3 תשלומים וחישובים
3.1 חיובים נוספים. לגבי שירותים בתשלום, המשתמש יתבקש לשלם עבור השירותים המצוינים בסעיף המתאים באתר הראשי או בכל דרך אחרת המוצעת באתר לתוכנית מנוי ספציפית (להלן "תעריפים"). כל המסים, העמלות והחובות הנוספים שניתן להטיל בקשר לתשלומים כלשהם באופן קבוע, משולמים בנוסף על חשבון המשתמשים.
3.2 מוצרי קידום מכירות. מעת לעת אנו יכולים להציע מתנות קידום מכירות, בכפוף לכללים מסוימים כי אנו להצהיר במהלך קידום כלשהו. משתמשים אחראים הבלעדית לכל השלכות מס שעלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותם בקידום.
3.3 שינויים בתעריפים. אנו יכולים לשנות את התעריפים ו / או להציג עמלות חדשות בנוסף לאגרות הקיימות על פי שיקול דעתנו, תוך הודעה מוקדמת של המשתמשים בתוך שלושים (30) ימים מראש. על אף האמור לעיל, אנו עשויים להגדיל את העמלות באופן מיידי ובהודעה מיידית על האירוע במקרים של:) א (כל שינוי בשירותים או בעלויות מאת ספקי השירותים של צד שלישי שלנו; (ב) עיכובים ו / או בעיות אחרות עקב אי עמידת המשתמש בהתחייבויות או בשינוי בקשת המשתמש לשנות את הגישה לשירות מכל סיבה שהיא.
3.4תשלומים. כל תשלום חייב להיות משולם מראש למשך חודש או שנה מראש, או כל הצעה אחרת המוצעת באתר למנוי מסוים, על ידי בחירת המשתמש באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר הזמינים באתר. כל שיטות התשלום מראש ותוכניות התעריף ישתקפו בחשבון המשתמש. כל עלויות לתשלום עמלות בנקאיות ועמלות אחרות מבוצעות על ידי המשתמש.
3.5 מדיניות החזרים. אנו מספקים שירותים בתשלום על תשלום מראש. המשתמשים יכולים להפסיק להשתמש בכל שירות בכל עת בהתאם להנחיות המפורטות באתר. התאריך והשעה של ביטול השירותים בתשלום הם כאשר כל ההליכים להחזרת הכספים יסתיימו.

.4 עמידה בזכויות קניין רוחני; סימן מסחרי
4.1כל הזכויות שמורות. המשתמש מקבל ומסכים כי כל הזכויות, הבעלות והריבית, כל זכויות הקניין הרוחני מכל הסוגים, כולל, ללא הגבלה, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, זכויות אישיות שאינן מקנות, ידע ואת סודות מסחריים, כל קוד או תוכנה (SDK, API, וכו ') שניתן לספק למשתמשים או לשימוש על פי הסכם זה, להישאר אך ורק על רכושנו, רכושם של מעניקי הרישיונות או השותפים.
4.2סימני מסחר. שלטים, גרפיקה, סמלים, זהות תאגידית, שמות וסמלים המשמשים או מוצגים באתר או באמצעותו הם רכושנו או רכוש בעליו. המשתמש אינו רשאי להשתמש במטא-תגים או בכל צורה אחרת של "טקסט מוסתר", תוך שימוש בכל אחד מהסימנים המסחריים, הזהות הארגונית ו / או סימני השירות ללא אישור מראש. המשתמש מקבל ומסכים כי הוא אינו צריך לשאול את הבעלות על השלטים באתר מכל סיבה שהיא.
4.3 משוב. המשתמשים אינם נדרשים לתת לספק השירות כל רעיונות, הצעות, הערות או משוב אחר הקשור לאתר, שירותים, עסקים או פעולות באתר https://www.seok.co.il/ אם המשתמש משתף רעיונות, הצעות, הערות או משוב אחר אצל ספק השירות - הוא יהיה זכאי לרעיון, הצעה, תגובה או משוב. המשתמש מצהיר בזאת כי ספק השירות מקצה את כל הזכויות של המשתמש על רעיון, הצעה או הערות כאלה ל * Common * ומסכים כי ספק השירות רשאי להשתמש בו וליישמם ללא הגבלה וללא התחייבות.

5סיום השימוש בשירותים
5.1 הפסקת שימוש. כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת לפי שיקול דעתו בהודעה בכתב. ההודעה חייבת להישלח לפחות 30 יום לפני תום המונח אם המשתמש מסופק עם שירותים בתשלום.
5.2 ההשלכות של סיום. עם סיום הסכם זה, כל זכויות המשתמש לגבי השימוש באתר או בשירותים ייפסקו באופן מיידי.

6 כתב ויתור על אחריות והגבלת חבות
6.1 כתב ויתור על אחריות. למעט מקרים האסורים על פי החוק, השירותים והאתר ניתנים "בדיוק כפי שהם" ואנו מתנערים מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות , דיוק ואבטחה. אנו לא נותנים שום ערבויות שהשירותים או האתר (א) יעמדו בדרישות שלך; (ב) יסופק במועד, באופן מאובטח או ללא בסיס; (C) יהיה מדויק, אמין, ללא וירוסים או קוד זדוני אחר. אנחנו לא נותנים שום אחריות או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של התוכן בכל האתרים המקושרים לאתר https://www.seok.co.il/.
6.2הגבלת אחריות. בכל מקרה, ספק השירות, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלו יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים מכל סוג שהוא הנובעים או הקשורים להסכם זה או לשימוש של שירותים באתר.
6.3 מוצרים ושירותים של צד שלישי. ספק השירות אינו אחראי לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צדדים שלישיים באמצעות האתר או כל קישור או באנר המוצגים באתר.
6.4 תחומי שיפוט אחרים. אנו לא נותנים כל ערובה שהשירותים או האתר מתאימים ונגישים לשימוש בכל התחומים. אלה המשתמשים בשירות או באתר ממדינות שאוסרות על שימוש כזה, עושים זאת בעצמם ואחראים לעמידה בחוקים המקומיים.

7 תרומות
הנך מסכים להגן, לפצות את הנזק ולסנן את נותן השירותים ואת נושאי משרה, דירקטורים, עובדים וסוכנים מכל תביעה, התחייבות, נזק, עלויות או חובות, הוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין), הנובעים מ: א) שימוש וגישה לשירותים ולאתר האינטרנט; (ב) הפרה של הוראה כלשהי של הסכם זה; או (ג) הפרה של זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות הגנה על זכויות יוצרים או זכויות פרטיות. הגנה זו והחזר החובות נמשכות לאחר סיום הסכם זה וסיום השימוש בשירותים ובאתר האינטרנט.

8 אחר
8.1 קביעת פגישה. לא ניתן לשנות הסכם זה, להקצות אותו, להעביר אותו ללא אישור מראש ובכתב, אך ניתן להעביר אותנו ללא מגבלות. כל העברה המפרה את ההוראות הנ"ל חייבת להיות פסולה. לאור האמור לעיל, הסכם זה יהיה חובה ולפעול לטובת הצדדים ויורשיהם ומורשיו.
8.2 כוח עליון. איננו אחראים לכישלון או לעיכוב בהתקיים החובות שלנו הנובעות מכל תנאי מעבר לשליטתנו הסבירה, לרבות, בין השאר, שימוש בציוד או בשירותים לצד שלישי, כשל בתקשורת, פעולה ממשלתית, מלחמה, מעשי טרור, רעידות אדמה, אש, הצפה או אסונות טבע אחרים, תנאי עבודה, כשלים באספקת החשמל וחיבורי אינטרנט.
8.3חקיקה רגולטורית; תחום שיפוט. הסכם זה וכל העניינים הנובעים ממנו וכל סכסוכים הנובעים בין הצדדים בקשר להסכם זה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, למרות ניגוד עניינים. עם זאת, אין בכך כדי למנוע מאתנו לתבוע בבית משפט של תחום שיפוט אחר להוצאת צו או פעולה דומה.
8.4 הודעות אלקטרוניות. אתה מסכים לקבל מאיתנו תקשורת באופן אלקטרוני. הודעות אלקטרוניות יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך שבה השתמשת למטרות רישום, שכן ניתן לשנות אותה לאחר מכן בהגדרות החשבון או בהודעה בכתב. כל התקשורת בצורה אלקטרונית תיחשב "בכתב" והיא נחשבת להתקבל ביום השליחה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה לספק תקשורת בפורמט נייר.
8.5שפה. חוזה זה באנגלית. השירות ניתן באנגלית ותרגומו לשפות אחרות עשוי להכיל אי דיוקים, שעבורם איננו נושאים באחריות כלשהי; אנו ממליצים להשתמש בגירסה האנגלית ושימוש בשפות אחרות יהיה באחריותך ובסיכון שלך. כמו כן, אתה מסכים כי כל התקשורת מתבצעת איתנו באנגלית.
8.6 חלוקה. כל הוראות הסכם זה שונות וניתנות להפרדה. אם הוראה כלשהי של הסכם זה (או חלק מכל הוראה) מוכרת על ידי כל בית משפט או גופים אחרים של סמכות השיפוט המוסמכת להיות בלתי תקפים, בלתי ניתנים לאכיפה או בלתי חוקיים, הדבר לא יפריע לפעולה של הסכם זה ולא ישפיע על הוראות אחרות הם קבילים.

9 מדיניות הפרטיות
אנו מבטיחים את שלומם של הנתונים האישיים שמספק המשתמש ואינם מעבירים לצד שלישי גישה לטקסטים שהורדו, לכתובות דוא"ל ולפרטי תשלום. פרטים נוספים תמצא כאן

10 מגעים
אנחנו תמיד מוכנים להגיב באמצעות דואר אלקטרוני כדי support@seok.co.il